شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی (شماره 1-98)برگزاری 5 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: -
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 21 اردیبهشت 1398 (ساعت 0:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: -

 

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پروژه های ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

 

2-موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

1

گازرسانی به مجتمع روستایی دگاگا سقز بصورت  c

10

شامل گازرسانی به روستاهای دگاگاه، سوته، حاجی ممدان، قامیشله خورخوره، سیفه طاله، شیپانجو، قامیشله ذوالفقار، میک، سیانزارو کاومله از توابع شهرستان سقز

58

336

2

گازرسانی به مجتمع روستایی شیلان سنندج  بصورت c

4

شامل گازرسانی به روستاهای شیلان، لره ول، عسکران و بزلانه از توابع شهرستان سنندج 

8/17

163

3

گازرسانی به مجتمع روستایی دره خشکه سنندج بصورت C

4

شامل گازرسانی به روستاهای دره خشکه، شیخ شربتی، قطوندو بابامریوان از توابع شهرستان سنندج

17

110

4

گازرسانی به باقیمانده مجتمع روستایی حلوان سنندج بصورت C

3

شامل گازرسانی به باقیمانده روستاهای حلوان، هشمیز و تکیه هشمیز از توابع شهرستان سنندج

3

493

5

حذف CGS-TBS روستای سبدلو بانه بصورت C

-

شامل حذف CGS-TBS روستای سبدلو وگازرسانی به روستای دروله از توابع شهرستان بانه

6

11

 

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن : 

   9-33783625-087

 

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

5-شرایط اولیه متقاضیان :

        داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل4 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته نفت وگاز جهت ردیف اول و داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل5 در رشته نفت وگاز جهت سایر ردیف ها از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

 

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

                                                                                                                                           روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-