شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 19 -97) موضوع : برگزاری یک مورد مناقصه تامین تجهیزات واجرای سیستم اعلام حریق جهت ساختمان ستاد و آموزش و اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک جهت اتاق سرور شرکت گاز استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: -
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: دوشنبه, 13 اسفند 1397 (ساعت 0:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: -

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پروژه ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

 1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

 

2-موضوع مناقصه :

 الف) تهیه مصالح و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق از نوع آدرس پذیر با توانایی کشف محل دقیق حریق برای ساختمانهای ستاد و آموزش  مطابق سیستم های استاندارد که به  تایید سازمانها و شرکت های صلاحیت داری  که از طرف کارفرما تعیین می گردد برسد.

ب) تهیه مصالح و اجرای سیستم اعلام حریق از نوع AIR SAMPLING و اطفاء حریق اتوماتیک با گاز FM200 جهت اتاق سرور مطابق سیستم های استاندارد که به  تایید سازمانها و شرکت های صلاحیت داری  که از طرف کارفرما تعیین می گردد برسد.

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن :  9-33783625-087

 

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

5-شرایط اولیه متقاضیان :

– داشتن گواهینامه های مرتبط از سازمان های ذیصلاح - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی -داشتن دانش و تجربه در زمینه تامین قطعات و کلیه تجهیزات و اجرای کامل سیستم اطفاء حریق - حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

 

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.


                                                                                                          روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان
A+ A-