شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی موضوع : برگزاری دو مورد مناقصه تامین قطعات و کلیه تجهیزات و اجرای کامل سیستم اطفاء حریق در شرکت گاز استان کردستان(شماره 17 -97)
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: -
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 1 دی 1397 (ساعت 0:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: -

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پروژه های ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

 

2-موضوع مناقصات :

2-1- تامین تجهیزات و اجرا، نصب،راه اندازی ، تست و تحویل  سیستم اعلام حریق نوع (BEAM  DETECTOR   ) - سیستم اطفاء حریق نوع  (FIRE   BOX )  سوله های انبار کالا و سوله ورزشی نایسر  شرکت گاز استان کردستان

2-2- تامین تجهیزات و اجرا،نصب ،راه اندازی ،تست و تحویل  سیستم اطفاء حریق نوع  (FIRE BOX و مانیتور ) ایستگاههای تقلیل فشار CGS  سنندج (2 ایستگاه تقلیل فشار CGS سنندج و ایستگاه CGS نیروگاه سنندج)

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن : 

   9-33783625-087

 

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

5-شرایط اولیه متقاضیان :

– داشتن گواهینامه های مرتبط از سازمان های ذیصلاح - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه تامین قطعات و کلیه تجهیزات و اجرای کامل سیستم اطفاء حریق - حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

 

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.


 

                                                                                                          روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-