شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 6 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 16 -97)
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: -
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 17 آذر 1397 (ساعت 0:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: -

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پروژه های ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

2-موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

تعداد ایستگاه

1

گازرسانی به مجتمع روستایی قره گویز سقز بصورت C

9

شامل گازرسانی به روستاهای  گویزه،شیخ چوپان،میرگه نقشینه،بله جر،شیوه تو،قاقل آباد،غلام علی،قره گویز و قلقله از توابع شهرستان سقز

6/55

505

-

2

حذف CGS-TBS روستای سبدلو بانه بصورت C

1

شامل حذف CGS-TBS روستای سبدلو وگازرسانی به روستای دروله  از توابع شهرستان بانه

6/5

11

-

3

گازرسانی به مجتمع روستایی تاژان  بانه بصورت C

6

شامل گازرسانی به کوخ حاجی کریم و روستاهای  میریوسف علیا، میریوسف سفلی،دیمه، تاژان،توکل و سالوک علیا از توابع شهرستان بانه

6/25

185

-

4

گازرسانی به مجتمع روستایی سمیران سنندج بصورت C

4

شامل گازرسانی به روستاهای  قران،انگوژان،سمیران و سنگ سفید از توابع شهرستان سنندج

7/15

95

-

5

گازرسانی به مجتمع علی آباد دوله رش دیواندره بصورت C

4

شامل گازرسانی  به روستاهای تازه آباد دول رش، علی آباد دول رش، کوس عنبر و آق بلاغ از توابع شهرستان دیواندره

32

137

-

6

گازرسانی به مجتمع روستایی مروارید کامیاران  بصورت C

5

شامل گازرسانی به روستاهای  هلتوشان ،لاین، مروارید،بوانه و یخته خان از توابع شهرستان کامیاران

8/17

295

نصب یک مورد ایستگاه TBS

 

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن : 

   9-33783625-087

 

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

5-شرایط اولیه متقاضیان :

– جهت کلیه ردیف ها داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته نفت وگاز جهت کلیه ردیف ها از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

                                                                                                                                                   روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان