شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی موضوع: انجام خدمات مدیریت بهره برداری شهر موچش و روستاهای تابعه (شماره 10-97)
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: -
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: چهارشنبه, 10 مرداد 1397 (ساعت 0:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: -

شرکت گاز استان کردستان در نظر دارد به استناد قانون مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، موضوع مناقصه ذیل را طبق شرایط کلی زیر و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرح مختصر:

انجام خدمات مدیریت بهره برداری شهر موچش و روستاهای تابعه مطابق مشخصات فنی و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران

 برآورد هزینه:

برآورد کارفرمابر اساس فهارس بهاء /قوانین ومقررات قانون کار و بخشنامه های مربوطه انجام می شود.مبلغ مقطوع برآورد در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه وانجام تعهدات:

مبالغ ضمانتنامه های شرکت در مناقصه وانجام تعهدات و مطابق مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 11 آذر 94 محاسبه می گردد. ضمناً مبالغ مقطوع ضمانتنامه ها در سایر اسناد مناقصه اعلام می گردد .  

 

شرایط متقاضیان :

1- داشتن شخصیت حقوقی 2-داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه. 3-داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه های بانکی شرکت در مناقصه و انجام تعهدات طبق ضوابط ومقادیر مندرج در اسناد مناقصه.4- داشتن تجهیزات ، امکانات و ماشین آلات  وتخصص لازم وتوانایی انجام کار. 5- داشتن گواهی تایید صلاحیت در رشته تاسیسات و تجهیزات یا رشته نفت وگاز با پایه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران و صلاحیت کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رشته های مربوطه

مدارک مورد نیاز:

1-تکمیل و ارائه اسناد ارزیابی مناقصه گران که در سایت اینترنتی شرکت گاز استان کردستان در دسترس می باشد(در صورتیکه اسناد مذکور ارائه نشود مناقصه گر در کمیته ارزیابی کیفی مناقصه گران رد صلاحیت خواهد شد)

2-اساسنامه شرکت،آگهی ثبت روزنامه رسمی، آگهی آخرین تغییرات ومصوبات هیات مدیره

3-سوابق کاری همراه با تائیدیه های لازم از کارفرمایان قبلی(ارائه مدارک مربوط به چهار کار مشابه الزامی است)

4-مدارک تحصیلی هیات مدیره ومدیرعامل

5-لیست امکانات وتجهیزات موجود وقابل تامین 

6-فهرست کامل کارکنان کلیدی واجرایی شرکت به همراه مدارک تحصیلی و سوابق اجرائی آنها ونمودارسازمانی شرکت

7- گواهی تایید صلاحیت در رشته تاسیسات و تجهیزات یا رشته نفت وگاز با پایه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران و صلاحیت کار از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رشته های مربوطه

 

پیمانکارانی که دارای شرایط مذکور بوده وآمادگی اجرای مناقصه  فوق را دارند، می توانند حداکثر 14 روز  پس از درج آگهی نوبت دوم ضمن ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک مورد نیاز به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان به نشانی سنندج میدان جهاد (گریزه) مراجعه نمایند. مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که به تشخیص کارفرما از بین متقاضیان انتخـاب خواهنـدشد،(پیمانکارانی که امتیاز مناسب را در ارزیابی کیفی کسب نموده باشند) تـوزیـع میگردد. بدیهی است ارائـه مدارک فوق الذکـرهیچـگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجادنخواهد کردوشرکت گاز در ردکلیه یاقبول هریک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد. متقاضیان در صورت نیاز به اطـلاعـات بیشتـرمـی توانندبا تلفن9- 33783625-087  تماس حاصل فرمایند.

 

   پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد         

  

روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-