شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی در استان کردستان به روش EPCF (شماره 6 -97)
مهلت ارسال اسناد: شنبه, 16 تیر 1397 (مهلت به اتمام رسید)

شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پروژه ی ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد به روش EPCF  ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

شرح آگهی: ارزیابی کیفی گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی شامل اجرای 97 کیلومتر شبکه وخط تغذیه  و 16 ایستگاه ( میترینگ وتقلیل فشار ) به روش EPCF

  

1-شرایط اولیه متقاضیان :

تشکیل گروه مشارکت پیمانکار و مشاور به شرح پیمانکار اجرایی دارای حداقل پایه 4 در رشته تاسیسات وتجهیزات و یا حداقل پایه 5 در رشته نفت وگاز تایید صلاحیت شده از سوی سازمان برنامه بودجه کشور و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ظرفیت خالی – مشاور دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره پایه 3 خطوط انتقال نفت وگاز و یا شبکه توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز  تایید صلاحیت شده از سوی سازمان برنامه بودجه کشور و ظرفیت خالی ارجاع کار

 

2- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :

قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن : 9-33783625-087

 

3-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:

از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته. اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب را در ارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد                                                                                             

                                        روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان