شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

برگزاری2 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره12-96)
مهلت ارسال اسناد: چهارشنبه, 15 فروردین 1397 (مهلت به اتمام رسید)

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پروژه های ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

 

2-موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

1

گازرسانی به مجتمع روستایی دولبندی سنندج بصورت  PC

( تامین کالا و اجرای پروژه )

9

شامل گازرسانی به روستاهای دولبندی،تازه آبادقرگل،تازه آباد دکترواسع ،خلیفه ترخان، اصحاب سفلی، آقبلاغ، برقلعه ،ابراهیم آباد علیا وسفلی از توابع شهرستان سنندج

6/34

293

2

گازرسانی به مجتمع روستایی گاو بازه بیجار بصورت  PC

( تامین کالا و اجرای پروژه )

22

شامل گازرسانی به روستاهای گاوبازه، قزانقره، گوگقاش، کچه گنبد، کاکا عباس، جبرییل، کهریز، آلپهوت، احمدآباد، ولی بیگ، علی آباد، گل بلاغ، آب باریک، حاجی آباد، چشمه روباه،دوسر، قاشق، اوچ گل، ینگی کند، علیشاه، مدک و حسن آباد چاروق از توابع شهرستان بیجار

125

1011

 

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن : 

   9-33783625-087

 

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

5-شرایط اولیه متقاضیان :

جهت ردیف (1) داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و جهت ردیف (2) داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

 

پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد                                                

 

                                                 روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان