شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

برگزاری6 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره6-96)
مهلت ارسال اسناد: شنبه, 20 آبان 1396 (مهلت به اتمام رسید)

شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران،پروژه های ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

2-موضوع مناقصات :

ردیف

موضوع مناقصه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

مقدار خط لوله فلزی (کیلومتر)

تعداد ایستگاه

1

گازرسانی بهمجتمع صنعتی حسن آباد یاسوکندبصورت  pc

-

گازرسانی به مجتمع صنعتی حسن آباد یاسوکندبیجار

14.72

32

-

-

2

گازرسانی به مجتمع واحدهای صنعتی مسیر مظفرآباد از توابع شهرستان قروه بصورت PC

-

شامل گازرسانی به مجتمع واحدهای صنعتی مسیر مظفرآباد

11.2

10

0.06

نصب یک مورد ایستگاه TBS

3

گازرسانی به مجتمع روستایی یمینان بصورت pc

( تامین کالا و اجرای پروژه )

4

شامل گازرسانی به روستاهای یمینان سفلی ، یمینان علیا ،طاینه ،عباس آباد از توابع شهرستان کامیاران

18.5

238

---

---

4

گازرسانی به روستای گاوشان بصورت pc

( تامین کالا و اجرای پروژه )

2

شاملگازرسانی به روستای گاوشان ، یوسف آباد از توابع شهرستان کامیاران

6.1

119

-

----

5

گازرسانی به مجتمع روستاییرحمت آبادبصورت pc

( تامین کالا و اجرای پروژه )

2

شاملگازرسانی به روستای رحمت آباد و دولت آباد از توابع شهرستان بیجار

12

57

-

---

6

گازرسانی مجتمع روستایی مهدی خان به صورت PC

( تامین کالا و اجرای پروژه )

3

شاملگازرسانی بهروستاهای قراغل ، اوچ بلاغ،مهدی خان از توابع شهرستان قروه

17.3

151

-

---

 

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن :9-33783625-087

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت 10روز . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

5-شرایط اولیه متقاضیان :

داشتن گواهینامه صلاحیت در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه وبودجه با پایه متناسب با مبالغ برآورد مناقصه  - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد                                روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان