شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

برگزاری یک مورد مناقصه ارزیابی کیفی گازرسانی به روستای میرده از توابع شهرستان سقز (شماره8-95)
مهلت ارسال اسناد: چهارشنبه, 24 آذر 1395 (مهلت به اتمام رسید)

شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصاتو بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران،پروژه های ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

2-موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

مقدار شبکه فلزی (کیلومتر)

تعداد ایستگاه

1

گازرسانی به روستای میرده سقز

1

شامل گازرسانی به روستای میرده سقز،اجرای خط تغذیه 6 اینچو اجرای خط انتقال 6 اینچ روستای مذکور

3

161

6/1

نصب یک مورد ایستگاه CGS ونصب یکمورد ایستگاه TBS

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن :9-33783625-087

4-تاریخ ومهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی :-  از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته

5-مهلت ومحل تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

6-شرایط اولیه متقاضیان :

– داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد      روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان