شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

برگزاری 12 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال اسناد: شنبه, 29 خرداد 1395 (مهلت به اتمام رسید)

 

 شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصاتو بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران،پروژه های ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
 

1- نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

2- موضوع مناقصات:

 

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

مقدار خط تغذیه فلزی (کیلومتر)

تعداد ایستگاه

1

اجرای  فاز دوم خط تغذیه 10 اینچ نگل و انجام تعمیر

و اصلاح عایقکاری سرجوش های خط انتقال نیروگاه سنندج

-

اجرای  فاز دوم خط تغذیه 10 اینچ نگل و انجام تعمیر و اصلاح عایقکاری سرجوش های خط انتقال لوله 24 اینچ نیروگاه سنندج به طول تقریبی 10 کیلومتر

--

--

14.5

یک موردایستگاهTBS

2

توسعه شبکه گازرسانی به روستاهای آساوله و دوشان

2

روستاهای آساوله ودوشان از توابع شهرستان سنندج

25

500

0.2

یک مورد ایستگاه TBS

3

گازرسانی به مجتمع روستاییفرج آباد کامیاران

4

شامل گازرسانی به روستاهای فرج آباد ، فارس آباد ، طای و هندیمن

1/19

900

-

-

4

گازرسانی به مجتمع روستایی اویهنگ سنندج

2

شامل گازرسانی به روستاهای اویهنگ و ویسر از توابع شهرستان سنندج

21

600

3/8

یک مورد ایستگاه TBS

5

گازرسانی به مجتمع روستایی گلیه مریوان 

4

شامل گازرسانی به روستاهای زونج ، سورکول ، نیزل و گلیه  از توابع شهرستان مریوان

9/20

558

-

---

6

گازرسانی به مجتمع روستایی میانه مریوان

3

شامل گازرسانی به روستاهای میانه ، بنه دار ، دریله از توابع شهرستان مریوان

2/18

552

5/1

--

7

گازرسانی به مجتمع روستایی هویه سنندج

2

شامل گازرسانی به روستاهای هویه وسرهویه از توابع شهرستان سنندج

17

520

---

---

8

گازرسانی به مجتمع روستایی دله مرز سروآباد

3

شامل گازرسانی به روستاهای کولیج ، دل ، دله مرز از توابع شهرستان سروآباد

5/21

360

-

---

9

گازرسانی به مجتمع روستایی بلکه بانه

3

شامل گازرسانی به روستاهای بلکه ، یانوان وکنده سوره

3/22

346

---

---

10

گازرسانی به مجتمع روستایی گیزمل دیواندره

4

شامل گازرسانی به روستاهای نعل شکن ، گیزمل سفلی ، گیزمل علیا و گاو آهن تو از توابع شهرستان دیواندره

8/27

318

-

--

11

گازرسانی به مجتمع روستایی عصر آباد کامیاران

2

شامل گازرسانی به روستاهای عصرآبادوسرچی از توابع شهرستان کامیاران

20

350

---

---

12

گازرسانی به مجتمع روستایی کلاتی سنندج

5

شامل گازرسانی به روستاهای کلاتی ، قطره زمین ، خوشاب ، بزان و سه پیران

2/18

320

---

---

 

3 - نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:

- قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

- امور قراردادها تلفن : 9-33783625-087

 

4 - تاریخ ومهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: 

- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته

 

5 - مهلت ومحل تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران: 

- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

- پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

6 - شرایط اولیه متقاضیان:

- داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

- داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

 

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

  

پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد                                روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان