شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

برگزاری 5 مورد مناقصه احداث ساختمان اداره گاز در سطح استان
مهلت ارسال اسناد: دوشنبه, 8 شهریور 1395 (مهلت به اتمام رسید)

 شرکت گاز


 

 شرکت گاز استان کردستان در نظر دارد به استناد قانون مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی
 

مناقصه گران، موضوع مناقصات ذیل را به تفکیک وطبق شرایط کلی زیرومشخصات مندرج دراسنادمناقصه ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکارواجدشرایط واگذار نماید.

 

1- نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

 

2- موضوع مناقصات:

1)     احداث ساختمان اداره گاز درشهر کانی سور از توابع شهرستان بانه به مساحت زیربنای 150 مترمربع در 2 طبقه

2)    احداث ساختمان اداره گاز درشهر آرمرده از توابع شهرستان بانه به مساحت زیربنای 150 مترمربع در 2 طبقه

3)     احداث ساختمان اداره گاز درشهر بابارشانی از توابع شهرستان بیجار به مساحت زیربنای 150 مترمربع در 2 طبقه

4)     احداث ساختمان اداره گاز درشهر موچش از توابع شهرستان کامیاران به مساحت زیربنای 150 مترمربع در 2 طبقه

5)     احداث ساختمان اداره گاز درشهر صاحب از توابع شهرستان سقز به مساحت زیربنای 100 مترمربع در 2 طبقه

 

 3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:

- قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان 

- امور قراردادها تلفن :9-33783625-087

 

4- تاریخ ومهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی:

از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته

 

5- مهلت ومحل تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:

- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

- پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

6- شرایط اولیه متقاضیان :

الف) داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته ابنیه

ب) داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

ج) ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

 

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب را در ارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

 * پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

 

                  

                                            روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان